แบ่งปันเนื้อหานี้ไปที่... แบ่งปันหน้านี้ลงบน Facebook
Thaithai founder
เมื่อดูแล "ชีวิตและจิตวิญญาณ" ของตนเองได้ดีแล้ว เราจึงถ่ายทอดสู่มนุษย์ทุกคนที่ตามหาในสิ่งเดียวกันนี้

แบรนด์ ไทยไท

กำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561
โดยเริ่มต้นจากชีวิตจริงทั้งชีวิตของ คุณแป้ง ลลนันท์ นาคอนันต์พร เจ้าของแบรนด์
หรือ ที่เรียกกันในนาม นายหญิง ไทยไท

ตลอดชีวิต นายหญิง เกิดและเติบโตในชนบท อยู่ท่ามกลางทุ่งนา ป่า และธรรมชาติ เรียนรู้ชีวิตมากมายจากคุณพ่อคุณแม่ และประสบการณ์ตรงทั้งหมด
โดย ฝึกสังเกตุ แก้ไข ต่อยอด เรียนรู้โลกและชีวิต สังคมและสัจธรรมชีวิต เรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้ทุกอย่างที่ไม่มีในตำราชั้นเรียน จากคุณพ่อ
และคุณพ่อได้ชี้นำแบบอย่างที่ดีที่สุดในชีวิตคือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...

มกราคม ปี 2548 นายหญิงสูญเสียคุณพ่อไปด้วยโรคมะเร็ง
นับแต่บัดนั้นมา จึงศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ ทุกศาสตร์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย และชีวิตมนุษย์

ความสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งทางด้านชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ทั้งทางกายภาพ และทางด้านจิตวิญญาณ พลังงาน ความคิด อวัยวะ เซลล์ ลมหายใจ และธรรมชาติ

ตลอดสิบกว่าปีมานี้ ความรู้ของนายหญิง มักมีเหตุบังเอิญให้ได้พบ ได้เรียนรู้และพิสูจน์ด้วยตนเองทุกครั้งไป
ทั้งทางด้าน กายสังขาร และจิตวิญญาณ จนกระทั่ง ... สามารถเข้าใจถึงแก่นของชีวิตอย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลาการสรรหาสิ่งต่างๆเพื่อแก้ปัญหาของตนเอง และครอบครัว รวมถึงผู้คนที่รัก ...และอยากใช้ความรู้ความสามารถและปัญญาที่มี
ทำประโยชน์ทิ้งไว้ให้กับผู้คนต่อไปนั้น 
ทำให้นายหญิงได้ตกผลึกถึงแนวโน้มและความเป็นไปของชีวิต สังคม และการตลาดเป็นอย่างดี

จึงต้องการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการของการสร้างแบรนด์ เพื่อเป็นแบรนด์โมเดลให้กับประเทศไทย สานต่อคุณค่าและความดีงาม
ตั้งแต่รากแก้วของชีวิต ให้กับทุกๆคน สานต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

โดย ... 
สินค้าคุณภาพที่คิดค้นวิจัยด้วยตนเองมาหลายปี เพื่อแก่นของร่างกาย ซึ่งเรียกว่า " จักระ "
ได้ผลลัพธ์จริง กับ มนุษย์ทุกคน ปลอดภัยกับทุกชีวิต และสนับสนุนกลไกธรรมชาติของร่างกายอย่างแท้จริง

การตลาด ที่ไม่มีมีการเปิดรับตัวแทนจำหน่ายพร่ำเพรื่อ แต่คัดสรรคนจริง ซึ่งมีปณิธานแน่แน่วชัดเจน เพียงแค่หลักสิบคน 
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวคิด ทั้งทางโลกและทางธรรม ให้ผู้ที่มาเป็นตัวแทนส่งต่อไทยไท อย่างแท้จริง

มีระบการถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ และวิธีการ ที่ก่อให้เกิดปัญญา และการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ถือหลัก "ใจเขา ใจเรา" และ "ศรัทธาในความดี"

ส่งออกไปแต่เพียงความจริงและสิ่งที่ดีงามทั้งทางกายและทางใจ โดยเชื่อว่า นี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่แค่เพื่อสังคมไทย
แต่จะขยายใหญ่เป็นโลกแห่งความสุข สะอาด สว่าง สงบ สันติ

ไทยไท เป็นแบรนด์ของแผ่นดิน อย่างแท้จริง
ไทยไท ให้โลกรู้ ไทยไท มีดี

ไทยไท ... พิเศษ อย่างเหลือเชื่อ.
Thaithai ... more than you ever.